Regler

Den provtagning av kvicksilver föreningen gjort indikerar att gös från cirka 1,5 kg innheåller kvicksilver  över livsmedelsverkets gränsvärden. Gösen får fiskas för egen konsumtion, dock avråds kvinna i fertil ålder att äta gös, som väger över 1,5 kg.

Sedan den 1 januari 2011 har fiskevårdsområdesföreningar möjlighet att ta ut kontrollavgift för förseelser mot föreningens fiskeregler. Kontrollavgift kan endast tas ut av den som köpt fiskekort, men som vid fisket bryter mot fiskevårdsområdets beslutade regler för fisket. Föreningen ska överlämna en betalningsuppmaning till den fiskande. Om kontrollavgiften inte betalas inom den tid som angetts i uppmaningen, ska föreningen påminna den fiskande om betalningsansvaret innan förening får vida åtgärder för inkassering av avgiften enligt inkasso-lagen. För överträdelser som omfattas av straffbestämmelse i annan lagstiftning ska kontrollavgift inte tas ut.

Fiskeregler

Minimimått:

Ål 70 cm (enligt HaVs föreskrifter FIFS 2004:37)

Gädda 45 cm.

Gös 45 cm.

Maximimått:

Gädda 75 cm.

Gös 75 cm.

Fångstbegränsningar (bag limit):

Gös. Max 2 gösar/dag och fiskekort inom godkänt mått (s.k. fönsteruttag)

Fredningsperiod:

Gösen är fredad under lektiden från och med den 15 maj - 30 juni, vilket innebär förbud mot nätfiske och att gös som fångats med handredskap ska sättas tillbaka.

Trolling:

Trollingkort med högst 2 spön (dagkort, veckokort och årskort).

Nätfiske:
Nät som läggs djupare än 5 meter ska ha en minsta maskstorlek (avser maskas stolpe) på 60 mm.

Boj i båda ändarna av nätet. Minst en boj ska märkas med namn och telefonnummer.
Nätfiskeförbud under gösens lekperiod.

Kontrollavgifter

Beloppen har beslutats av fiskevårdsområdets årsstämma 2014. Kontrollavgiften kan utfärdas direkt av fisketillsynsman.

Överträdelse av minimi/maximimått för gös och gädda: avgift 500 kronor
Överträdelse av fångstbegränsning (bag limit): avgift 500 kronor
Fiske av gös under fredningsperiod: avgift 1 000 kronor
Överträdelse av bestämmelse om trollingfiske: 500 kronor
Överträdelse av regler för nätfiske: avgift 500 kronor.

Bryggor och badplatser
Fiskestämman 2022 har beslutat att det ska gälla förbud mot fiske vid badplatser och bryggor.